Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja posiada osobowość prawną i używa nazwy FUNDACJA DAJ COŚ OD SIEBIE (dalej „Fundacja”).

§ 2

SIEDZIBA FUNDACJI

Siedzibą Fundacji jest Wrocław. 

§ 3

TERYTORIUM I CZAS DZIAŁANIA FUNDACJI

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Fundacja została powołana na czas nieokreślony. 

§ 4

MINISTER WŁAŚCIWY ZE WZGLĘDU NA CELE FUNDACJI 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. pracy i zabezpieczenia społecznego. 

Rozdział II

CELE, SPOSOBY ICH REALIZACJI ORAZ ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5

CELE FUNDACJI

Celami fundacji są:

 1. fizjoterapia pacjentów po uszkodzeniach centralnego układu nerwowego, urazów czaszkowo mózgowych i urazów rdzenia kręgowego,
 2. ratownictwo i ochrona ludności, 
 3. ochrona i promocja zdrowia, 
 4. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 
 5. pomoc społeczna, pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin i osób, 
 6. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
 7. działalność charytatywna, 
 8. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 
 9. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej, w szczególności osób niepełnosprawnych,
 10. wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, w szczególności osób niepełnosprawnych,
 11. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 
 12. działanie w polu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 
 13. promocja i organizacja wolontariatu. 

§ 6

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW FUNDACJI

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 1. akcje promocyjne dotyczące zdrowia,
 2. udzielanie porad oraz wsparcia materialnego i psychicznego,
 3. działalność terapeutyczna, sportowa, rehabilitacyjna,
 4. organizacja procesu aktywizacji zawodowej i społecznej,
 5. przeprowadzanie badań i analiz,
 6. tworzenie i prowadzenie portali internetowych,
 7. współpraca z instytucjami publicznymi, samorządowymi, szkołami i jednostkami oświaty oraz przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji celów statutowych,
 8. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji celów statutowych,
 9. świadczenie bezpośredniej pomocy osobom bezrobotnym i biernym zawodowo, w tym pow. 50 r.ż., osobom niepełnosprawnym, w szczególności w zakresie zdrowotnym, informacyjnym, rehabilitacyjnym, zawodowym, organizacyjnym, psychologicznym i prawnym.
 10. działalność wydawnicza, w tym publikacja materiałów edukacyjnych oraz raportów dotyczących stanu zdrowia, osób niepełnosprawnych i wymagających rehabilitacji,
 11. Współpraca z wszelkimi osobami i organizacjami o podobnych celach.

§ 7

ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 1. Fundacja jest całkowicie apolityczna. Fundacja stara się współpracować ze wszystkimi organizacjami i instytucjami, którym bliskie są cele Fundacji i nie faworyzuje przy tym organizacji i instytucji o żadnym konkretnym profilu politycznym, czy ideowym.
 2. Fundacja nie bierze udziału w kampaniach, ani akcjach wspierających poszczególnych polityków, partii, ruchów, czy projektów politycznych. 
 3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 4. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej. Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników i zlecać zadania na zewnątrz.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
 2. Fundusz założycielski powstaje przez wniesienie przez Fundatorów kwoty pieniężnej w łącznej wysokości 4.000,00 zł.  

§ 9

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. funduszu założycielskiego,
 2. darowizn, subwencji, grantów i innych form finansowania oraz spadków krajowych i zagranicznych,
 3. aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym
 4. darów, zbiórek i imprez publicznych,
 5. odsetek i depozytów bankowych, 
 6. tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 7. działalności gospodarczej, jeśli Fundacja zdecyduje się taką działalność prowadzić,
 8. funduszy Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących od instytucji i organizacji ponadnarodowych.

§ 10

 1. Wszystkie dochody pochodzące z grantów, subwencji, darowizn, spadków, zapisów i innych źródeł mogą być użyte do realizacji wszystkich celów Fundacji.
 2. Fundator lub darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca Fundatorowi lub darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 3. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 
  1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
  2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach, 
  3. wykorzystaniu majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji, 
  4. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
 4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych w bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i czyni to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI

§ 12

 1. Organami Fundacji są:
  1. Zgromadzenie Fundatorów,
  2. Zarząd Fundacji,
 2. W razie wątpliwości, wszystkie organy Fundacji interpretują postanowienia niniejszego Statutu w duchu celów statutowych Fundacji. 

Rozdział IVa

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

§ 13

 1. Zgromadzenie Fundatorów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Zarząd. Zgromadzenie Fundatorów może być także zwołane przez jednego z Fundatorów.
 3. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje się za pomocą listów poleconych, przesyłek kurierskich, pocztą elektroniczną lub w inny sposób pozwalający wykazać, że zawiadomienie dotarło do adresata, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W zaproszeniu należy podać dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
 4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że wszyscy Fundatorzy są reprezentowani i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
 5. Zwyczajne Zgromadzenie Fundatorów powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego. Przedmiotem jego obrad powinno być:
 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji,
 2. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 1. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch Fundatorów, chyba, że poszczególne postanowienia statutu stanowią inaczej.
 2. Każdemu Fundatorowi przysługuje na Zgromadzeniu Fundatorów 1 (jeden) głos.

§ 14

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

 1. zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 2. zatwierdzanie rocznego budżetu Fundacji,
 3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
 4. ustalanie regulaminu działania Zarządu Fundacji,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji,
 6. udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
 7. nadzór nad bieżącą działalnością Zarządu Fundacji,
 8. inspirowanie kierunków działania Fundacji,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji,
 10. decydowanie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez Fundację,
 11. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
 12. podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w statucie.

Rozdział IVb

ZARZĄD FUNDACJI

§ 15

 1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do czterech osób powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. 
 2. Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes Zarządu. 
 3. Kadencja Zarządu trwa 8 lat. 
 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji z funkcji, śmierci członka Zarządu, albo wskutek jego odwołania.
 5. Skład pierwszego Zarządu oraz pierwszego Prezesa powołuje Zgromadzenie Fundatorów.

§ 16

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych wyraźnie do kompetencji innych organów, w tym w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2. zatrudnianie pracowników,
  3. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
  4. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
  5. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
  6. nadzór nad realizacją programów działania Fundacji, 
  7. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, 
  8. realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
  9. tworzenie oddziałów Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji odpowiada przed Zgromadzeniem Fundatorów za realizację celów statutowych i sposoby ich realizacji.
 4. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd Fundacji może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 17

 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Fundacji
  i reprezentowania Fundacji uprawnieni są: 
  1. w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu, 
  2. w przypadku zarządu wieloosobowego – co najmniej dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezes Zarządu bądź Wiceprezes Zarządu.
 2. Do składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych w imieniu Fundacji
  i reprezentowania Fundacji uprawnieni są:
  1. w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu, 
  2. w przypadku zarządu wieloosobowego – co najmniej dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezes Zarządu bądź Wiceprezes Zarządu.
 3. Zarząd Fundacji, w drodze uchwały, może powoływać pełnomocników do dokonania określonej czynności prawnej w imieniu Fundacji. 

§ 18

 1. Członkowie Zarządu Fundacji wykonują swoje obowiązki nieodpłatnie lub odpłatnie.
 2. Zasady i wysokość wynagrodzenia oraz zasady zwrotu kosztów ponoszonych przez poszczególnych członków Zarządu Fundacji ustalane są w drodze uchwały przez Zgromadzenie Fundatorów.  

Rozdział V

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 

§ 19

Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową na zasadach określonych w przepisach działu II rozdział 1 ustawy z dnia 24.03.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 688, ze zm.).

§ 20

 1. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, jeśli Zgromadzenie Fundatorów tak postanowi. 
 2. Cały dochód osiągnięty przez Fundację, Zarząd Fundacji przeznacza na działalność statutową Fundacji.
 3. Działalność odpłatna i gospodarcza nie mogą być prowadzone jednocześnie w tym samym zakresie. 

§ 21

 1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 2. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności i podaje je do publicznej wiadomości a także sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe. 

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w wypadku niemożności wyboru organów fundacji koniecznych do jej funkcjonowania.

§ 23

 1. Każdy z członków Zgromadzenia Fundatorów ma prawo pisemnie wskazać swego następcę lub zasady jego wyboru. Takie pisemne oświadczenie może być przechowywane przez Zarząd, notariusza bądź członków Zgromadzenia Fundatorów.
 2. Następca wchodzi w miejsce członka Zgromadzenia Fundatorów w razie jego śmierci, ubezwłasnowolnienia, pozbawienia praw publicznych oraz innych istotnych okoliczności, których skutkiem jest niemożność dalszego pełnienia funkcji przez dotychczasowego członka Zgromadzenia Fundatorów. 
 3. W razie, gdy członek Zgromadzenia Fundatorów nie podejmie czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, bądź gdy następca nie przyjmie funkcji w Zgromadzeniu Fundatorów, a dojdzie do okoliczności, o których mowa w ust. 2 powyżej, następca zostanie wybrany przez pozostałych członków Zgromadzenia Fundatorów, w drodze jednomyślnego głosowania. W razie, gdy w ciągu dwóch kolejnych głosowań nie uda się ustalić nowego członka Zgromadzenia Fundatorów, jego wyboru dokona Zarząd.  

§ 24

Fundacja może zostać połączona z inną fundacją. Połączenie może polegać w szczególności na inkorporacji innej fundacji o tożsamych lub podobnych celach.

§ 25

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.